ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Graduate Management System Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University)

สืบค้นอาจารย์ประจำคณะฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรต่างคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะฯ   142   ท่าน , จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   155   ท่าน
สาขา จำนวน ศ. รศ. ผศ. อ.
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 1 3 5 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 26 0 2 12 12
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 34 3 10 14 7
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 13 0 3 8 2
สาขาวิชาภาษาไทย 15 0 3 7 5
สาขาวิชาภาษาตะวันตก 17 0 0 4 13
สาขาวิชาภาษาตะวันออก 21 0 0 2 19
รวม 142 4 22 52 61
ค้นหาตามสาขา
ชื่อ ความเชี่ยวชาญ สถานะ อาจารย์
ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติ
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
kanokwan.m@ubu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ
monchai7@hotmail.com
ทักษะเฉพาะด้าน: การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ในประเด็นพื้นที่เมืองและชานเมือง ที่ดิน การกลายเป็นเมือง การปรับโครงสร้าง-กระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบท) แนวคิดทางสังคมวิทยา (แนวคิดการดำรงชีพ [Livelihoods] และแนวคิดคนพลัดถิ่น [Diaspora]) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2564) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล
Junaruemon@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ แก้วบุญมา
nattapong.k@rmutsv.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ
lovetatam@hotmail.com
ภาษา วรรณกรรมไทย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด

ผศ.ดร.อรนัดดา ชิณศรี
fsocodc@ku.ac.th
- สังคมวิทยาการเกษตร - ผู้หญิงและเยาวชนกับการเกษตร - การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท - การมีส่วนร่วมในการพัฒนา - การผลิตเอกสารเผยแพร่และจัดรายการวิทย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี
chaiwat.n@cmu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.วิภาศ โพธิแพทย์
pvipas@chula.ac.th
ภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ แบบลักษณ์ภาษา อรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์) ภาษาไทยถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
yothin.saw@mahidol.ac.th
- Poverty, Energy Consumption, Environment, Migration and Land Use - Socio-economic Development, Health, and Mortality - Mixed Method and Multi-Level Analysis - Research Methodology and Sampling Design Present Position: Areas of competence Curriculum Vita ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร
busaaiey2516@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
pinwadee.s@ubu.ac.th-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ศ.ดร.สมภาร พรมทา
somparn.p@chula.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด

ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์
lalidsophy@yahoo.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
-
ภาษาไทย วรรณกรรมไทย มนุษยวิทยา วัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด

อ.ดร.ประสิทธ์ ลีปรีชา
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
sukhumvt@kku.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
ผศ.ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช
bhornchanit.l@cmu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
hsoraj@chula.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด
รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม
dr.kathanyoo@yahoo.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
ผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
sasipimol@g.swu.ac.th
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ พฤติกรรมสารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ การวิจัยทางด้านสารสนเทศศึกษา การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิชาชีพสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คลังสารสนเทศดิจิทัล การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล
sungkom1962@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
รศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข
issra@sut.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
farungm@nu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
somboon.sir@mahidol.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
tatcsu@tu.ac.th, ts2277@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.อัญชลี วรรณรักษ์
wannaruk@sut.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.อิสรา ประมูลศุข
issra@sut.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
yupaporn_yu1@yahoo.com
องค์การและการจัดการ, การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
อ.ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
p.piampongsant@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
achakorn1@gmail.com
รัฐศาสตร์ (political Science) ประชากรศาสตร์ (demography) การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
apifha@kku.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
-
การบริการสารสนเทศ การบริหารห้องสมุด การจัดการห้องสมุด การจัดการสารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด

รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
prayoon_nam@yahoo.co.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
thongphon.p@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
อ.ดร.โสภี อุ่นทะยา
d.sopee@yahoo.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.พรวิภา ไชยสมคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.นิมิตร วรสูต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
noksoda@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
sansaneebee@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
montrinu@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์
pvipas@chula.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด

รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
pirote.k@cmu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ
thirapong.san@mahidol.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ณฐ อังศุวิริยะ
natha.a@psu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด

รศ.ดร.ฉันทนา วิริยเวชกุล
chantana.vi@kmitl.ac.th
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ์
jirapong.p@nrru.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ศ.ดร.Dong Geun Oh
odroot@kmu.ac.kr
Library & Information Science ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
pragasit@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.อารี จำปากลาย
aree.ude@mahidol.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
pornapit.dar@kmutt.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
panitaw@kmutnb.ac.th
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา สารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ารจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศอินเทอร์เน็ต จิตวิทยาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล
siriratii.a@chula.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
vipan.p@chula.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
vichayananr@nu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.จิรดา แฮร์บส์ท
scjirahe@ubu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา
nattapong.k@rmutsv.ac.th
Information Studies ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค
chusak.w@cmu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
wongsa@kku.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
B.BUNCHOO@YAHOO.COM
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
chumchit.s@psu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุช
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
piyakorn.wh@spu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
nkrisda5a2yahoo.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก
sutiporn@tsu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
markarlington@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
thanyawat.r@cmu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ
chaichrn@kku.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
eliti_pana@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
tkpolsc@tu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ดํารงค์ วัฒนา
wdamrong@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี
gamgarns@msu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
somboon.sir@mahidol.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
yanyong.i@msu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
achakorn1@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
pewsriparinya@yahoo.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
bnarong@wu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์
m.kanyavee@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ
suparp.ka@ku.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
อ.ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
saovenee@yahoo.com, Thepchai.sup@nectec.or.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.มารุต บูรณรัช
marut.buranarach@nectec.or.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.นิศาชล จำนงศรี
nisachol@sut.ac.th
เมทาดาทา การจัดระบบความรู้ การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
prapra@kku.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.กฤศณัฏฐ์ เมวินชยุตม์
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.อาแว มะแส
awae.m@nida.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ณัฐฑิตา โรจนประศาสน์
natthita@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์
natthita@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.L.W.J. Knippenberg (Luuk)
l.knippenberg@maw.ru.nl
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.นิรนาท แสนสา
niranart_5854@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์
supakorn.p@.litu.tu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา
choopug.s@msu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.สายตา บุญโฉม
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.รัชนีวรรณ ตาฬุมาศสวัสดิ์
rachaneewan.t@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
prinya@kku.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.เอกรัช บุญเชียง
ekkarat@boonchieng.net
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
nawaminpt@yahoo.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
อ.สุมิตรา จิระวุฒินันท์
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ndecha@wu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
chatpong@cbs.chula.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.อินธิสาร ไชยสุข
intisarn@msu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.ยุทธพร นาสุข
yuttaporn.nak@mahidol.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.วัชรา จันทาทับ
Nachara @coa.club.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ฉันทนา วิริยเวชกุล
chantana.vi@kmitl.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช
savitri@nida.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด

อ.ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์
janida_20@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
อ.ดร.ทรงพันธ์ เพิ่มประยงค์
songpphan.c@chula.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
watchara03@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด

ศ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต
suwit1948@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
singhanat.non@mahidol.ac.th, snomnian@hotmail.com
   รายละเอียด
รศ.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์
singhanat.non@mahidol.ac.th, snomnian@hotmail.com
กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด
รศ.อัญชลี วรรณรักษ์
wannaruk@sut.ac.th
   รายละเอียด
ผศ.กิตติธัช สุนทรวิภาต
kittitouch.s@litu.tu.ac.th
กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
ผศ.นวมินทร์ ประชานันท์
nawaminpt@yahoo.com
   รายละเอียด
ผศ.ขวัญกมล ดอนขวา
kwnkamol@sut.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
kasems.c@nida.ac.th
การบริหารจัดการภาครัฐ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, นโยบายสาธารณะ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
prasit.lee@cmu.ac.th
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง, ม้งศึกษา, การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี
soimart.r@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
ผศ.ดร.สารภี ขาวดี
sarapee.k@ubu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
ผศ.ดร.จรัส ลีกา
jarasleeka@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
ผศ.สิงหนาท น้อมเนียน
singhanat.non@mahidol.ac.th, snomnian@hotmail.com
   รายละเอียด
ผศ.สิงหนาท น้อมเนียน
singhanat.non@mahidol.ac.th, snomnian@hotmail.com
   รายละเอียด
รศ.ดร.สิงหนาถ น้อมเนียน
singhanat.non@mahidol.ac.th, snomnian@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รายละเอียด
รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์
fagipoo@ku.ac.th, pornthipa.o@ku.ac.th
Operation research, Simulation, Supply Chain and Logistics Management, Cold Chain Management ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์
kanoklin@kku.ac.th, kanokorn13@gmail.com
การบริหารและการพัฒนาการศึกษา (Educational Administration and Management) การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา (Professional Development) การพัฒนาองค์การและภาวะผู้นำ (Organizational Development and Leadership) การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยปฏิบัติการ (Action R ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ชาญณรงค์ บุญหนุน
natyabhava@yahoo.com
พุทธศาสนา พุทธปรัชญา    รายละเอียด
ผศ.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
supachet.c@bu.ac.th
   รายละเอียด
ศ.ดร.Mark R. Freiermuth
mark-f@fic.qpwu.ac.jp, markgunma@gmail.com
   รายละเอียด
รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
markarlington@hotmail.com
Businesss Administration    รายละเอียด
ผศ.ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์
umawadee.d@cpru.ac.th, umawadee.d@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
y_gulatee@hotmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
รศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
-
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
รศ.ดร.ศิรินาถ ตงศิริ
sirinart.t@msu.ac.th
เวชศาสตร์ฟื้นฟู การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอาย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
pennee@kku.ac.th
การศึกษานอกระบบ การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาแบบเรียนรวม และสถานการณ์ผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน
kanita.chaimano@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.พิชญาวี ทองกลาง ทองกลาง
-
   รายละเอียด
ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
nogsuan@gmail.com
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.นวพล แก้วสุวรรณ
nawapon.k@psu.ac.th
1.) การจัดการสารสนเทศและความรู้ 2.) พฤติกรรมสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยี 3.) สารสนเทศศาสตร์ 4.) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/บริหาร 5.) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
อ.ดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
-
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis), ปริจเฉทวิเคราะห์ (Discourse Analysis), วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics), อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Metaphor), ภาษากับวัฒนธรรมไทย (Thai Language and Culture) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
aranya.s@cmu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
wasan.p@cmu.ac.th
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสอบ ป.โท    รายละเอียด
ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
prua9301@uni.sydney.edu.au, niraj_rs@outlook.com
กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
kangwan@buu.ac.th
กรรมการสอบ ป.โท+ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร
-
กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
-
   รายละเอียด
รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน
auschala2521@gmail.com
   รายละเอียด

Link ที่เกี่ยวข้อง :  GS-FROM  REG  REQ เว็บไซต์คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักบริหาร สำนักนวัตกรรม  ห้องสมุด ศูนย์คอมฯ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 043-202319  Facebook : งานบัณฑิต
     อนงค์นาถ โยคุณ อีเมล์ : yanong@kku.ac.th
     สกุลรัตน์ คำพิละ อีเมล์ : sakulratmo@kku.ac.th
     กษณะ ปัญญาคำ อีเมล์ : kasapa@kku.ac.th

© สงวนลิขสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น