ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Graduate Management System Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University)

สืบค้นอาจารย์ประจำคณะฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรต่างคณะ

 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะฯ   140   ท่าน , จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   150   ท่าน
สาขา จำนวน ศ. รศ. ผศ. อ.
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 1 3 5 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 26 0 2 12 12
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 33 3 10 12 8
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 13 0 2 9 2
สาขาวิชาภาษาไทย 15 0 3 7 5
สาขาวิชาภาษาตะวันตก 17 0 0 4 13
สาขาวิชาภาษาตะวันออก 21 0 0 2 19
รวม 140 4 20 51 62
ค้นหาตามสาขา
ชื่อ ความเชี่ยวชาญ สถานะ อาจารย์
ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติ
อ.ดร.พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์
pornsan@kku.ac.th
รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ไม่ระบุ    รายละเอียด

รศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ
wareesi@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ไม่ระบุ    รายละเอียด
อ.ดร.ภาณุ สุพพัตกุล
panusu@kku.ac.th
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ.2564) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน
sbenya@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
รศ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม
wirach@kku.ac.th
สารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2560) , สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2564)    รายละเอียด
ผศ.ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
silapakit@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก
budhpr@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย
witsch@kku.ac.th
การจัดการเอกสาร, การจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์, สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม, ทักษะดิจิทัล, การจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2560) , สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2564)    รายละเอียด
ผศ.ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
thanabo@kku.ac.th
เวียดนาม ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)    รายละเอียด
อ.ดร.Wang Huiying
wanghu@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด

ผศ.ดร.ศุภกิต บัวขาว
supakitb@kku.ac.th
ภาษาศาสตร์ ภาษาไทยถิ่น วิทยาภาษาถิ่น สัทศาสตร์และสัทวิทยา ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ใหม่ พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.ดร.วิเชียร แสนมี
wichian@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม
sataro@kku.ac.th
รัฐประศาสนศาสตร์ ปฏิบัติราชการ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.รักชนก ชำนาญมาก
rukcch@kku.ac.th
สังคมวิทยา ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ.2564) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย
wanicna@kku.ac.th
สังคมวิทยา หลักการวิเคราะห์ชุมชน พัฒนาสังคม การวิจัยเชิงปริมาณ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ.2564) , ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
keersr@kku.ac.th
สังคมวิทยาการบริโภค, สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์, การเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ
thinsr@kku.ac.th
ภาษากับสังคม, วาทกรรมวิเคราะห์, การพูดในที่ชุมชน ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ใหม่ พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.ดร.กรรณิกา คำดี
khanka@kku.ac.th
ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
รศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
thanacha@kku.ac.th
เครือข่ายทางสังคม เมืองศึกษา แรงงานย้ายถิ่น การวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา
bhomhu@kku.ac.th
พุทธปรัชญา,ศาสนา, สุนทรียศาสตร์, ญาณวิทยา (อินเดีย)วัฒนธรรม ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.วิกรานต์ นามผาดอน
nwigra@kku.ac.th
วรรณกรรม ทฤษฎีวรรณกรรม กรีกปกรณัม ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
รศ.ดร.สมนึก ปัญญาสิงห์
sompan@kku.ac.th
การเมืองการปกครอง นโยบายสาธารณะ การพัฒนาชุมชน ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
รศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
jratta@kku.ac.th
ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาศาสตร์สังคม การสื่อสารต่างวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ใหม่ พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ
nsutid@kku.ac.th
ภาษาอังกฤษ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง
buapun@kku.ac.th
พัฒนศาสตร์ ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.มานะ นาคำ
mana@kku.ac.th
พัฒนาสังคม ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.วาลี ปรีชาปัญญากุล
walekh@kku.ac.th
การสื่อสารมวลชน การสื่อสารการเมือง การหนังสือพิมพ์ การรู้เท่าทันสื่อ ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2559)    รายละเอียด
อ.ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์
umatul@kku.ac.th
วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
อ.ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ
wankur@kku.ac.th
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ การสอน วาทกรรม ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต
sukwas@kku.ac.th
ภาษาอังกฤษ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.ดร.มารศรี สอทิพย์
maraso@kku.ac.th
วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
อ.ภัทรา ภมรศิลปธรรม
patra@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
chakra@kku.ac.th
มานุษยวิทยา ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.พราวพรรณ พลบุญ
prafon@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
รศ.ดร.มาลี กาบมาลา
malee_ka@kku.ac.th
สารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2560) , สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2564)    รายละเอียด
ผศ.ปุญณิศา วิเศษสินธุ์
sbhunn@kku.ac.th
นิเทศศาสตร์ ปฏิบัติราชการ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร
bboonm@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
lchong@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน
darkha@kku.ac.th
ภาษาอังกฤษ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ
itsdol@kku.ac.th
ภาษาศาสตร์และการใช้ภาษาไทย ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ใหม่ พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
dusayu@kku.ac.th
ประชากรศาสตร์ การย้ายถิ่น แรงงาน การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ครอบครัว ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ.2564) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง
cjutha@kku.ac.th
สารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติราชการ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.เฉลิมเกียรติ มินา
chamin@kku.ac.th
ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)    รายละเอียด
ผศ.วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป
wsangu@kku.ac.th
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล
saskos@kku.ac.th
ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
อ.มธุรส แพทย์ชีพ
pmatur@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
อ.รัชนี ปิยะธำรงชัย
pratchanee@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
อ.ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์
kaeoch@kku.ac.th
วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2559) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)    รายละเอียด
รศ.ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
kprasi@kku.ac.th
ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
viycha@kku.ac.th
ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร
sphiph@kku.ac.th
การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
อ.ดร.เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์
pkewal@kku.ac.th
การเขียนภาษาที่สอง การวิเคราะห์ประเภทผลงาน การเขียนเชิงวิชาการ กลยุทธ์การเขียน ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
sukaim@kku.ac.th
การจัดการองค์กร, การย้ายถิ่น, การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ, การจัดการสิ่งแวดล้อม ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
รศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ
wipgri@kku.ac.th
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการสังคม ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร
chomraj@kku.ac.th
ภาษาอังกฤษ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.สมใจ ศรีหล้า
somsri1@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
kultua@kku.ac.th
สารสนเทศศาสตร์ ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)    รายละเอียด
รศ.ดร.พิธันดร นิตยสุทธิ์
pitnit@kku.ac.th
ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
deeraj@kku.ac.th
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษา/ การเขียนภาษาอังกฤษ/ การเขียนภาษาที่สอง ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล
ppiyaporn@kku.ac.th
ภาษาศาสตร์ ปริจเฉทวิเคราะห์ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
angton@kku.ac.th
ภาษาอังกฤษ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
อ.อาทิตย์ จิตรโท
arthji@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
อ.ดร.ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์
chaanu@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
อ.ดร.วัชรพล ศิริสุวิไล
watsir@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ
orapan@kku.ac.th
วรรณคดี วรรณกรรม และเพศวิถี ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ใหม่ พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ บุญสายันต์
runboo@kku.ac.th
นโยบายสาธารณะ การวางแผน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) , รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
อ.Michael Littmann
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.นวลจันทร์ ประดุจชนม์
nuanchan@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์
orakho@kku.ac.th
ภาษาศาสตร์ ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2559)    รายละเอียด
อ.ดร.อรอนงค์ อินสอาด
ionano@kku.ac.th
ภาษาศาสตร์ภาษาจีน ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล
korpul@kku.ac.th
การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อความ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น
kandad@kku.ac.th
เมทาดาทา, บริการสารสนเทศดิจิทัล, การออกแบบบริการ, การรู้ดิจิทัล, การบริการห้องสมุด ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2560) , สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2564)    รายละเอียด
รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
pornamar@kku.ac.th
ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)    รายละเอียด
ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
wirat@kku.ac.th
การใช้ภาษาไทย ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรและการสอน ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ใหม่ พ.ศ.2560) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
ผศ.อัครยา สังขจันทร์
akasan@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
darmat@kku.ac.th
ประวัติศาสตร์​ลาว​ อีสาน​ ฯลฯ ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)    รายละเอียด
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
djackk@kku.ac.th
วรรณคดี วรรณกรรม ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2559)    รายละเอียด
ผศ.ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์
patlap@kku.ac.th, lapanun@gmail.com
มานุษยวิทยา ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ.2564) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ศ.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์
sekyon@kku.ac.th
ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
somsri4@kku.ac.th
ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร์
pattawe@kku.ac.th
พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน, ความอยู่ดีมีสุข, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบัติราชการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
อ.ดร.จิราธร ชาติศิริ
jirathorn@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2563)    รายละเอียด
อ.ดร.เวียงคำ ชวนอุดม
wianch@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2563)    รายละเอียด
ผศ.ขนิษฐา จิตแสง
jkhani@kku.ac.th
การสื่อสาร ปฏิบัติราชการ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
อ.Daniel Izquierdo Rodriguez
Izqrd@hotmail.com
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด

อ.Malgorzata Nseibeh
malgor@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด

อ.Wasim Nseibeh
wasimns@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด

รศ.ดร.มณีมัย ทองอยู่
maniemai@gmail.com
ต่อสัญญาจ้าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)    รายละเอียด
ผศ.ดร.ชมนาด บุญอารีย์
poranee@kku.ac.th
การอ่าน การรู้สารสนเทศ สารสนเทศกับการพัฒนา วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติราชการ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
ผศ.ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ
aphiwo@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
ผศ.ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์
prapakae@kku.ac.th
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ปรัชญาอินเดีย ศิลปวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
อ.กนกพรรณ ทองป้อง
kanokphan@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
ผศ.อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ
anongnard@kku.ac.th
ภาษาศาสตร์ ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.หนึ่งฤทัย ไสยาสน์
nuensa@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา
sukewa@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.จีรนันท์ โสตถิอนันต์
jeeraso@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.อติชาติ คำพวง
atickh@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.วริยา อินทร์ประสิทธิ์
wariin@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ณัฐนันท์ ติยานนท์
nuttti@kku.ac.th
ไวยากรณ์จีน การแปล การสอนภาษาจีน ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.กัลยาณี กฤตโตปการกิต
kullayane@kku.ac.th
ภาษาจีน ปริจเฉทวิเคราะห์ จีนศึกษา การแปล ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
อ.เฟื่องเกษ ทองวันชัย
fuangket@kku.ac.th
วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
ผศ.ชัชวาล ศรีทอง
chadcha@kku.ac.th
การสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ, การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL), การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางภาษาสเปน ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
อ.ทิพย์ลดา อินทำ
thipin@kku.ac.th
วรรณคดีฝรั่งเศส อารยธรรมฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทย ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.กันตพงศ์ จิตต์กล้า
ckanta@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
อ.สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์
siripre@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.หนึ่งฤทัย ปานแก้ว
nuenpa@kku.ac.th
ภาษาศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ การวิเคราะห์บทสนทนา การพูดในที่ชุมนุมชน ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ.2559)    รายละเอียด
อ.วทัญญา เล่ห์กัน
wathle@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.Heekyung Yoo
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด

อ.Romain Liard
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด

อ.Michel Charles Rochat
michro@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด

อ.Frank Friedrich Solzer
franso@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด

อ.ดร.สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง
suwaho@kku.ac.th
การจัดระบบความรู้, มนุษยศาสตร์ดิจิทัล, เมทาดาทา ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
jsompe@kku.ac.th
สารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติราชการ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2562)    รายละเอียด
อ.ดร.กิตติยา สุทธิประภา
kittsu@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.ชีรา ทองกระจาย
cheera@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.อิมรอน โสะสัน
imronso@kku.ac.th
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การวิจัยคุณภาพด้านนโยบายสาธารณะ บทบาทภาคส่วนสังคมกับนโยบายสาธารณะ ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.รักพงษ์ แสนศรี
rakpsa@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)    รายละเอียด
รศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
nipajen@kku.ac.th
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ นโยบายสาธารณะ ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.ธรรม์ธเนศ ปุณณ์ธนามหาการุณ
dharnpun@kku.ac.th
การเมืองเปรียบเทียบ, เศรษฐศาสตร์การเมือง, การเมืองจีน-ไต้หวัน, การพัฒนาระหว่างประเทศ ปฏิบัติราชการ กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
อ.ดร.ณัฐหทัย มานาดี
nathama@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2563)    รายละเอียด
อ.ภานุพงศ์ ทำนอง
phanuth@kku.ac.th
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, วาทกรรมวิเคราะห์(เชิงวิพากษ์), ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล, ภาษาและอุดมการณ์, ภาษาศาสตร์เควียร์ ปฏิบัติราชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด
อ.พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์
bhirawit@kku.ac.th
การสอน/การจัดการศึกษารายวิชาเนื้อหาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง, ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก, ความเชื่อและคตินิยมทางภาษา, การสอนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.บัญชาการ สมีเพ็ชร
banchasa@kku.ac.th
English Medium Instruction (EMI) and Translanguaging ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.Lloyd Naylor
lloyd@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ    รายละเอียด

อ.Vanessa Nicole Moll
vanessa@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ    รายละเอียด

อ.Robert Lloyd Brown
robert@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ    รายละเอียด
อ.Karl Eric Griffith
karlgri@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด

อ.Graham Stuart Eddie Bray
graham@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด

อ.Emilyn Orlain
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด

อ.Austin Philip Merrill
austin@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)    รายละเอียด

อ.Nobuaki Shinohara
nobuakish@kku.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ    รายละเอียด
อ.จักรกฤษ กมุทมาศ
jackka@kku.ac.th
นโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการปกครอง การจัดการเมือง/นคร ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ณัฐนันท์ มณีไพโรจน์
nattama@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ    รายละเอียด
อ.ดร.ภีมกร โดมมงคล
phimdom@kku.ac.th
ปฏิบัติราชการ กรรมการสอบ ป.เอก    รายละเอียด
อ.Nguyen Thi Khanh
-
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ    รายละเอียด

อ.Peijie Li
-
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ    รายละเอียด

อ.Tomida Ikuko
-
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ    รายละเอียด

อานนท์ จานนอก
arnon@kku.ac.th
   รายละเอียด
อชุญาภ์ ลากูล
achuyla@kku.ac.th
การเรียนรู้ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ สัทศาสตร์ภาษาเยอรมัน    รายละเอียด
ดาริกานต์ โคตรชนะ
darikot@kku.ac.th
สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา    รายละเอียด

Link ที่เกี่ยวข้อง :  GS-FROM  REG  REQ เว็บไซต์คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักบริหาร สำนักนวัตกรรม  ห้องสมุด ศูนย์คอมฯ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 043-202319  Facebook : งานบัณฑิต
     อนงค์นาถ โยคุณ อีเมล์ : yanong@kku.ac.th
     สกุลรัตน์ คำพิละ อีเมล์ : sakulratmo@kku.ac.th
     กษณะ ปัญญาคำ อีเมล์ : kasapa@kku.ac.th

© สงวนลิขสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น